Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Onze visie

Als school hebben we vijf kernopdrachten:

  1. Leerdoelen nastreven die maatschappelijk relevant zijn, relevant in functie van de arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en de persoonljke ontwikkeling.
  2. Talenten ontwikkelen, passioneren, en regisseren; vanuit talenten, gaven en sterktes de studie oriënteren.
  3. Leerlingenbegeleiding, zorg zoveel mogelijk op maat aanbieden voor alle groepen. Daarbij alle factoren die belemmeren of stimuleren op cognitief, sociaal-emotioneel, fysiek en spiritueel vlak detecteren om zo het leerproces te optimaliseren.
  4. Betrekken van alle belanghebbenden in een goede leef-en leergemeenschap.
  5. School-met-de-bijbel zijn in woord en daad. Vanuit de liefde van God voor ons, streven we naar een optimale samenwerking van alle betrokken partijen met respect voor de eigenheid van elk individu.

Onze accenten:

Onze school geeft leerlingen en ouders een thuisgevoel, een familiariteit die we willen behouden. Je hoort erbij! Het team gaat liefdevol om met de leerlingen.

Waarden als zelfbeheersing en zelfdiscipline, onafhankelijkheid & ondernemingszin, onbaatzuchtigheid en respect staan hoog op onze lijst. Maatschappelijk relevant en werkelijkheidsnabij onderwijs is prioritair. We genieten samen van het leven en we vieren regelmatig feest. We vergeten daarbij niet wie het minder goed hebben en ondernemen actie. Kinderen mee opvoeden is een zegen.

Close