Algemene informatie

School met de Bijbel

Schooluren Opvang Zorg op school Oudercontact Betalingen
Rapporten Zwemmen Opmerkingen Schooltoelage  

 

ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN
 

De lessen beginnen 's morgens om 08.40 uur en duren tot 11.55 uur.
's Namiddags beginnen zij om 13.15 uur  en eindigen om 16.00 uur.
Woensdagmorgen is er les tot 11.30 uur
Vrijdagnamiddag eindigen de lessen om 14.55 uur.

Beste ouder(s), zorg ervoor dat uw kind(eren) tijdig op school aanwezig is/zijn. Ook de kleuters vangen hun activiteiten op het vastgestelde uur aan. Telaatkomertjes storen dus niet alleen de les, maar missen ook een gedeelte van de activiteit.


VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Voor en na schooltijd is er toezicht verzekerd. 's Morgens vanaf 07.30 uur,  's namiddags tot 18.00 uur,

Voor de voorschoolse opvang, van 07.30 uur tot 08.00 uur, wordt € 1,00 per kind aangerekend.

Een deel van het avondtoezicht wordt besteed aan avondstudie (huiswerkklas). Kinderen die ingeschreven zijn voor deze faciliteit betalen hiervoor € 1.

 • Om 16.30 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend. (op vrijdag vanaf 15u30)
 • Om 17.00 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.
 • Om 17.30 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.
 • Om 18.00 uur eindigt de naschoolse opvang.

Dan eindigt ook de verantwoordelijkheid van de leer­kracht belast met het toezicht.

Van ouders die hun kinderen wegens onvoorziene omstandigheden niet tijdig kunnen afhalen, verwachten wij dat ze ons verwittigen. Er wordt dan wel € 3,00 per kind aangerekend, voor het 1ste kwartier en € 6,00 extra per bijkomend kwartier.

 

Voor de kleuters is er een afzonderlijke opvang voorzien van 16.00 uur tot 17.30 uur

 • Om 16.30 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend. (op vrijdag vanaf 15u30)
 • Om 17.00 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.
 • Om 17.30 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.
 • Van 17.30 uur tot 18.00 uur is de opvang samen met de leerlingen van de lagere school.

                 

Woensdagopvang

Toezicht is er tot 13.00 uur. Om 12.30 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.

Vanaf 13.00 uur begint de opvang. Eerst  worden de boterhammen gegeten. Tussen 13.30 uur en 16.30 uur wordt een activiteit aangeboden (knutselen, sporten, …) Tussen 16.30 uur en 17.00 uur is er studie.

Tussen 17.00 uur en 18.00 uur : vrij spel. De opvang eindigt om 18.00 uur. De kostprijs bedraagt € 6,00.


Zorg op school

 

Even voorstellen

Directie:

Dhr. Erwin Willems

U kunt met al uw vragen bij de directie terecht.

Tel: 09/ 222 65 47
E-mail: directie@mijnschool.be

Zorgcoördinator:

Saskia Vankeirsbilck

Juf Saskia houdt belangrijke informatie over leerlingen bij. Ze helpt leerkrachten, leerlingen en ouders in het geven/krijgen van zorg op school.
Zij staat in voor het contact met externen zoals CLB, logopedisten, externe diensten, revalidatie-centra enz…

Kleuterparticipatie

Stephanie Braems

Samen met de klasleerkracht geeft juf Stephanie ondersteuning aan leerlingen met extra zorg.
Deze hulp kan in de klas gebeuren of apart. Ze richt zich vooral op het bijwerken van de schoolse vaardigheden.

In bijlage kan u meer informatie vinden rond het verwerken van een zorgvraag.

 

Visie op school

Als Protestants-Christelijke school willen we  goed onderwijs bieden.

We werken aan een aangename school waar kinderen op hun eigen niveau en tempo kunnen groeien en hiervoor de nodige hulp krijgen.

Jezus zei immers: “Laat alle kinderen tot Mij komen.”

Elke dag opnieuw willen leerkrachten samen met de ouders en externe partners zich inzetten om elk kind de beste kansen te geven op een mooie toekomst.

 

Zorg op school

ALGEMEEN

 • We werken aan een goede leeromgeving.
 • De talenten van onze leerlingen worden verzameld  in een portfolio en zijn te zien aan onze talentenboom.
 • We behandelen elkaar met respect. Pesten kan niet!
 • Via de ouderraad kunnen ouders meebouwen aan een goede school.
 • Tijdens verschillende momenten denkt het schoolteam na over kwalitatief onderwijs.
 • Feesten zoals fancy-fair, kaas-en wijnavond, kerstmusical, kleuterbal… zorgen voor een warme en familiale sfeer!

KLEUTERONDERWIJS

De kleuters krijgen extra hulp van:

 • Een kinderverzorgster die enkele uren per week helpt bij de allerkleinsten.
 • De zorgjuf die kleuters helpt zodat ze beter kunnen volgen in de klas.
 • De zorgcoördinator als contactpersoon voor leerkrachten, leerlingen, ouders en externe partners.

LAGER ONDERWIJS

De jongens en meisjes uit het lager onderwijs kunnen o.a. rekenen op:

 • Taalondersteuning, huiswerkklas, leerlingenparlement….
 • Een goed leerlingenvolgsysteem
 • De zorgcoördinator die leerlingen verder helpt als het even moeilijk gaat.
 • De zorgcoördinator als aanspreekpunt voor leerkrachten, leerlingen, ouders en externe partners.

 

Samen staan we sterk!

Ons schoolteam wordt bijgestaan door:

CLB GO!

IPCO, Raad van inrichtende machten van het Protestants Christelijk Onderwijs.

NaPCO, pedagogische begeleidingsdienst

 

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school. Dit gebeurt vanuit een onafhankelijke en neutrale positie. Het belang van de leerling staat centraal. We werken gratis en in overleg met onze cliënten.

Onze school werkt samen met het CLB van het gemeenschapsonderwijs van Gent. Voor info betreffende de samenstelling en werking van het CLB-team kunt u steeds bij de directie terecht en op de website van het CLB www.clbgent.be.

Alle CLB - medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

 • Het leren en studeren:
  • leer en ontwikkelingsproblemen
  • studiemotivatie
 • De onderwijsloopbaan:                      
  • opvolgen van de leerplich
  • studiekeuze begeleiding
 • Het psychisch & sociaal functioneren:
  • gedragsmoeilijkheden
  • welbevinden thuis en op school
 • De preventieve gezondheidszorg:         
  • opvolging van groei en ontwikkeling
  • gratis inentingen
  • advies bij besmettelijke ziekten

 

Teamleden voor onze school:

De school werkt samen met een team dat bestaat uit een  arts, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een verpleegkundige.

Ons CLB heeft drie vestigingen: vestiging Hoofdzetel, vestiging Bisdomkaai en vestiging Melle.

Het CLB – team dat jouw school begeleidt, vindt u terug op onze website:  www.clbgent.be

Wanneer kan je het CLB contacteren?

Het CLB is elke werkdag open tussen 8u30 en 16u en op afspraak.

Het centrum is gesloten op feestdagen, tijdens de paasvakantie en tijdens de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus.

Tijdens de kerstvakantie is het centrum twee dagen open.

 

 


ORGANISATIE VAN OUDERCONTACTEN

Jaarlijks worden er verschillende oudercontacten door de school georganiseerd. Op donderdag 12 september wordt er een “klassikale” ouderavond ingericht voor de lagere school, op donderdag 21 september voor de kleuterschool. Alle ouders worden samen in de respectievelijke klassen verwelkomd en krijgen info over het klasgebeuren. Voor de data van de individuele oudercontacten: zie jaarkalender + schoolkalender

Uiteraard kunnen, indien nodig, ook op andere tijdstippen contacten tussen ouders en leerkrachten georganiseerd worden.


BETALINGEN

Info en vragen over uw factuur:

Elke dag vanaf 9u, behalve op vrijdag bent u welkom op het secretariaat bij Christophe.

 

Alle betalingen gebeuren op het volgende rekeningnummer:

 • IBAN BE 21 7370 4046 4403 op naam van Gaspard de Colignyschool.

Dagelijks wordt genoteerd wat uw kind nuttigt . Op het einde van elke maand krijgt u dan de rekening. De betalingen gebeuren d.m.v. domiciliëring.

U krijgt steeds een detail van de rekening.

Aan alle kinderen die ‘s middags blijven eten, wordt € 0,30 aangerekend. Dit voor het onderhoud van de zaal. Bij wie warm eet of soep drinkt is dit reeds inbegrepen in de prijzen. 

Prijslijst:

Warme maaltijden (incl. soep en toezicht) kinderen basisschool: 

: € 3,50 *

 

Warme maaltijden (incl. soep en toezicht) kleuters:

: € 3,00

  Middagtoezicht (eigen maaltijd)

: € 0,40

  Middagtoezicht (eigen maaltijd) + soep : € 0,65

 

Melk ‘s morgens:

: € 0,50

 * menu zie website

 

Maximumfactuur

1) Voor sportactiviteiten, toneelbezoeken, schoolactiviteiten van één dag betaalt u maximaal:

 • € 45 voor een kleuter
 • € 85 voor een kind van de lagere school.

2) Voor meerdaagse uitstappen, bv. bosklassen, mag de school maximaal € 400 aanrekenen voor een kind uit de lagere school voor de hele duur van het lager onderwijs.


RAPPORTEN EN GETUIGSCHRIFTEN

De leerlingen van de lagere school krijgen een rapport op  de volgende dagen:  23 december / 31 maart / 30 juni.

De leerlingen die het zesde leerjaar met vrucht voltooien, krijgen van de examencommissie een getuigschrift basisonderwijs.


ZWEMMEN

Vanaf het eerste leerjaar gaan de leerlingen om de twee weken zwemmen .

Aangezien de zwemlessen in de lagere school op het lesrooster staan en dus verplicht zijn, kunnen alleen leerlingen die in het bezit zijn van een schriftelijk bericht van de dokter, ontslagen worden van de zwemles. Het zwemrooster wordt in het begin van het schooljaar meegegeven.

Het gebeurt, zeker bij slecht weer, dat we gebruik maken van het openbaar vervoer om ons naar het zwembad te verplaatsen. De kinderen die in Gent wonen brengen steeds hun buspasje mee!


OPMERKINGEN

 1. We stimuleren de kinderen om tijdens de speeltijd van 10u fruit te eten. Ze brengen geen snoepgoed mee naar de school. Fruit en/of koek (enkel namiddag) is wel toegelaten. We hopen hierbij op uw medewerking.
 2. Speelgoed wordt niet meegebracht naar school, tenzij de leerkracht hier specifiek om vraagt. De school neemt geen verantwoordelijkheid voor speelgoed dat door de kinderen naar school wordt meegenomen.
 3. Vooral bij de kleuters, maar ook bij leerlingen in de lagere school, ontstaat er vaak verwarring en verwisseling van kleding­stukken. Het is daarom gewenst om - indien mogelijk - er een duidelijk zichtbaar her­kenningsteken op aan te brengen.
 4. Voor de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school is een afzonderlijk reglement opgesteld.
 5. De kinderen die met een fiets naar school komen zijn verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen.
 6. In het belang van de veiligheid van uw kind, willen we vragen om er voor te zorgen dat de fiets van uw kind aan de wettelijke voorschriften vol­doet. Een “fluojasje” wordt ten zeerste aangeraden! Het is wenselijk dat u voorziet in de begeleiding van uw kinderen die met de fiets komen. U begrijpt dat onze jonge kinderen de gevaren van het steeds drukker wordende verkeer moeilijk kunnen inschatten.
 7. De politie heeft er ons attent op gemaakt dat dubbel parkeren verboden is. Ouders die dat toch doen zijn dus in overtreding. Het gebeurt ook dikwijls dat ouders die hun kind(eren) komen halen, de motor van de wagen laten draaien om snel weer te kunnen vertrekken. De uitlaatpijp van een auto bevindt zich altijd op kindhoogte en uitlaatgassen zijn zeer schadelijk voor de gezond­heid. Daarom vragen wij u de motor van uw voertuig stil te leg­gen als u uw kind(eren) komt ophalen.

 


SCHOOLTOELAGE: info secretariaat